جوخه عقاب ها

گروه عقاب ها، سومین گروه انجمن مشاوران ایرانی مارکتینگ اکنون در مرحله ثبت نام مصاحبه حضوری می باشد.