درباره انجمن مشاوران مارکتینگ

بزرگترین منبع قدرت و ثروت آفرینی دانش و اطلاعات است . ما در IMCS این منبع را در حد کمال در مورد تمام صنایع در اختیار خواهیم داشت و شرکای تجاری ما از آن منتفع میشوند.

در سند ماموریت انجمن مشاوران مارکتینگ ایرانی دیده شده است که ایجاد منفعت پایدار در وهله نخست برای اعضا و سپس مشتریان و شرکای تجاری و درآخر جامعه حرفه ای و آکادمیک مدیریت از طریق ارائه خدمات حرفه ای مشاوره مدیریت ، مغز افزار و ابزار های مرتبط در صنعت مشاوره مدیریت توسط سرمایه های انسانی شایسته تربیت شده توسط انجمن انجام شود

چشم انداز ما تبدیل شدن انجمن مشاوران مارکتینگ ایرانی به مورد اعتماد ترین و پرآوازه ترین مجموعه ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص بازار ایران است .

جوخه مشاوران